2 خواب
1 حمام
95 متراژ
رهن: 300,000,000
اجاره: 7,000,000
550 متراژ
قیمت: 3,025,000,000
2 خواب
110 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
2 خواب
150 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
1 خواب
230 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
2 خواب
320 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
3 خواب
240 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
1 خواب
120 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
2 خواب
1 حمام
95 متراژ
رهن: 200,000,000
اجاره: 10,000,000
1 خواب
1117 متراژ
320 زیر بنا
قیمت: 26,000,000,000
3 خواب
220 متراژ
185 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
3 خواب
530 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 5,830,000,000
2 خواب
1 حمام
85 متراژ
قیمت: 1,650,000,000
2 خواب
1 حمام
328 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
2 خواب
85 متراژ
رهن: 400,000,000
اجاره: 2,000,000