2 خواب
1 حمام
۷۸ متراژ
قیمت: 3,300,000,000
2 خواب
2 حمام
180 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000