البرز

1
البرز
قیمت : 950000000
متراژ : 95
IMG-20201020-WA0004
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1450000000
متراژ : 1000
زیربنا : 50
طالقان (شهر)
قیمت : 1000
متراژ : ۱
طالقان (شهر)
قیمت : 1000
متراژ : ۱
IMG-20201014-WA0013
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2850000000
متراژ : 500
زیربنا : 120
IMG-20201014-WA0005
چهارباغ (البرز)
قیمت : 4000000000
متراژ : 800
زیربنا : 120
البرز
قیمت : 1100000000
متراژ : 84
IMG-20201003-WA0023
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2100000000
متراژ : 450
زیربنا : 95
IMG-20201002-WA0001
چهارباغ (البرز)
قیمت : 390000000
متراژ : 77
زیربنا : 77
IMG-20200929-WA0028
چهارباغ (البرز)
قیمت : 6500000000
متراژ : 1000
زیربنا : 140
IMG-20200925-WA0002
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2750000000
متراژ : 500
زیربنا : 100
IMG-20200924-WA0007
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1850000000
متراژ : 600
زیربنا : 170
IMG-20200923-WA0036
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2350000000
متراژ : 600
زیربنا : 140
۲۰۲۰۰۹۰۱_۲۳۴۵۲۲
البرز
رهن : ۵۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۲۵۰۰۰۰
متراژ : ۷۰
IMG-20200918-WA0025
چهارباغ (البرز)
قیمت : 6500000000
متراژ : 1هکتار
IMG-20200918-WA0013
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2700000000
متراژ : 500
زیربنا : 100
IMG-20200910-WA0036
چهارباغ (البرز)
قیمت : 1750000000
متراژ : 400
زیربنا : 120
IMG-20200906-WA0012
چهارباغ (البرز)
قیمت : 2800000000
متراژ : 700
زیربنا : 165
wXgBYuLU
البرز
قیمت : 24000000
متراژ : 175
No Internet Connection