خراسان رضوی

photo_2020-11-24_21-45-44
مشهد
قیمت : 400000000
متراژ : 780
زیربنا : 780
photo_2020-11-24_21-46-13
مشهد
قیمت : 0
متراژ : 25000
زیربنا : 25000
۲۰۲۰۱۰۲۰_۱۲۱۶۲۶
خراسان رضوی
قیمت : 150000000
متراژ : 61
زیربنا : 110
No Internet Connection