خوزستان

ice_2019-03-27-19-07-25-043
خوزستان
قیمت : 1600000000
متراژ : 250
زیربنا : 108
خوزستان
رهن : 85000000
اجاره ماهیانه : 1000
متراژ : 107
P_20160723_125221
خوزستان
قیمت : 140000000
متراژ : 110