فارس

فارس
قیمت : 4250000000
متراژ : 500000
فارس
رهن : -3
اجاره ماهیانه : 300000
متراژ : 12
فارس
قیمت : 65000000000
متراژ : 3000
زیربنا : 0
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
فارس
قیمت : 650000000
متراژ : ٤٠٠متر
زیربنا : ٢٢٠متر
photo_2018-01-31_11-18-33
فارس
قیمت : 160000000
متراژ : 112