قزوین

AXly8sTq.3
قزوین
رهن : 67000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 76
قزوین
قیمت : 1400000000
متراژ : 50000
قزوین
قیمت : 300000000
متراژ : 175متر دوبالکس
زیربنا : 310متر