کرمان

PSX_20200809_155714
بافت
قیمت : 3300000000
متراژ : 20000
کرمان
قیمت : 1100000000
متراژ : 198
زیربنا : 520
IMG_3148
کرمان
رهن : بستگي به ميزان منراژ(هكتار) زمين و مقدار آب كه ازچاه موتور بروي اين ملك ميباشد
اجاره ماهیانه : زمين كشاورزي پسته - بستگي به نوع و چگونه بودن درخت ان ميباشد - البته زمين كشاورزي بصورت ساليانه يعني در فصل برداشت پسته حساب و تسويه ميگردد -لذا اگر درختان زمين پيوند خورده باشد يعني حداقل درخت ٦ سال بعداز پيوند خوردن به زير بار ( إغاز برداشت محصول) ميباشد
متراژ : از ٥ هكتار الئ ٣٠ هكتار
کرمان
رهن : 10
اجاره ماهیانه : 500
متراژ : 43
No Internet Connection