تهران

5fd5f388-f88a-4a2e-9687-da42d44faaca
تهران
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 6000000
متراژ : 65
48e2e032-9bea-423c-ac9f-10a5da1ce335
تهران
رهن : 120000000
اجاره ماهیانه : 6000000
متراژ : 70
تهران
قیمت : 4181000000
متراژ : 113
تهران
قیمت : 2538000000
متراژ : 94
photo_۲۰۱۸-۰۵-۱۵_۱۶-۴۱-۱۴
تهران
قیمت : 45000000000
متراژ : 4500
تهران
قیمت : 45000000000
متراژ : 4500
تهران
رهن : 300000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 110
تهران
رهن : 20000000
اجاره ماهیانه : 1500000
متراژ : 52
72b07ec0-5c43-4fa1-a2df-ac5786397de7
تهران
رهن : 80000000
اجاره ماهیانه : 5000000
متراژ : 66
7f05dd82-ec8c-463a-9972-04a83da365d5
تهران
قیمت : 28000000
متراژ : 75
49791cea-983a-4812-940d-8c444ac07800
تهران
رهن : 70000000
اجاره ماهیانه : 6000000
متراژ : 75
IMG_20190612_182400_880
تهران
قیمت : 700000000
متراژ : 300
زیربنا : 220
0d302722-e318-448e-b7b0-ad4cd3a998b2
تهران
رهن : 60000000
اجاره ماهیانه : 5200000
متراژ : 73
3c3ed381-c7ae-465a-8281-b91c8228b31d
تهران
رهن : 350000000
اجاره ماهیانه : 0
متراژ : 98
تهران
قیمت : 560000000
متراژ : 70
تهران
رهن : 150000000
اجاره ماهیانه : 100000
متراژ : 75
تهران
رهن : ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۴۲۰۰۰۰۰
متراژ : ۸۵
۲۰۱۹۰۶۰۳_۱۶۲۱۴۶
تهران
رهن : ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۴۲۰۰۰۰۰
متراژ : ۸۵
بومهن
رهن : ۲۵۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۲۰۰۰۰۰۰
متراژ : ۷۰۰
زیربنا : ۴۵۰+۴۰۰
تهران
رهن : 90000000
اجاره ماهیانه : 1700000
متراژ : 80
تهران
قیمت : 1295
متراژ : 93
IMG_۲۰۱۹۰۶۰۱_۱۲۱۱۲۳
تهران
قیمت : 2600000000
متراژ : 1820
57e9dbc9-7637-4cae-bf6e-04bbd00d5b4e
تهران
رهن : 50000000
اجاره ماهیانه : 3000000
متراژ : 80
8c4ef90c-49b4-40f8-975d-173f33cc5478
تهران
رهن : 140000000
اجاره ماهیانه : 3000000
متراژ : 120