تهران

۲۰۲۰۰۳۲۸_۲۳۴۱۰۳
ورامین
قیمت : 1260000000
متراژ : 158
دماوند (شهر)
قیمت : 120000000
متراژ : 250
ملارد
قیمت : 320000000
متراژ : 40
دماوند (شهر)
قیمت : 1250000000
متراژ : 250
دماوند (شهر)
قیمت : 120000000
متراژ : 250
پرند (شهر)
قیمت : 1500000000
متراژ : 10000
زیربنا : 0
پرند (شهر)
قیمت : 850000000
متراژ : 10000
پرند (شهر)
قیمت : 1500000000
متراژ : 10000
اسلام‌شهر
قیمت : 696000000
متراژ : 120
تهران
رهن : ۳۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۱۲۰۰۰۰۰۰
متراژ : ۱۳
تهران
رهن : صدوهفتاد میلیون تومان
اجاره ماهیانه : ۰
متراژ : ۸۵
تهران
رهن : ۳۲۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۰
متراژ : ۹۰
تهران
رهن : ۴۰۰۰۰۰۰۰
اجاره ماهیانه : ۲۵۰۰۰۰۰
متراژ : ۸۲
IMG_20180613_125823
دماوند (شهر)
رهن : 50000000
اجاره ماهیانه : 3500000
متراژ : 240
زیربنا : 73
تهران
رهن : 150000000
اجاره ماهیانه : 11000000
متراژ : 90
زیربنا : 180
زمین فروش_600x500
دماوند (شهر)
قیمت : 1200000000
متراژ : 200
زیربنا : 0
تهران
قیمت : 13000000000
متراژ : 310
تهران
رهن : 15
اجاره ماهیانه : 300
متراژ : 25
No Internet Connection