1 خواب
127 متراژ
67 زیر بنا
قیمت: 600,000,000
1 خواب
300 متراژ
قیمت: 2,000,000,000
1005 متراژ
قیمت: 100,000,000
2 خواب
444 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000