1 خواب
۳۰۰۰ متراژ
قیمت: 750,000,000
1 خواب
60 متراژ
رهن: 300,000,000
اجاره: 5,000,000