4 خواب
3 حمام
250 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
2 خواب
۱۸۰ متراژ
۱۶۰ زیر بنا
قیمت: 550,000,000
2 خواب
76 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000