4 خواب
270 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
2 خواب
89 متراژ
رهن: 80,000,000
اجاره: 300,000
1 خواب
۱۲۵ متراژ
قیمت: 1,800,000,000