550 متراژ
قیمت: 3,025,000,000
1 خواب
1117 متراژ
320 زیر بنا
قیمت: 26,000,000,000
3 خواب
530 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 5,830,000,000
2 خواب
1 حمام
85 متراژ
قیمت: 1,650,000,000
2 خواب
1 حمام
328 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
2 خواب
2 حمام
600 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 5,200,000,000
3 خواب
1 حمام
581 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 13,500,000,000
2 خواب
600 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 6,800,000,000