1 خواب
1 حمام
60 متراژ
رهن: 200,000,000
اجاره: 2,900,000
3 خواب
2 حمام
200 متراژ
رهن: 2,500,000,000
اجاره: 60,000,000
3 خواب
2 حمام
200 متراژ
رهن: 2,500,000,000
اجاره: 60,000,000
2 خواب
85 متراژ
رهن: 400,000,000
اجاره: 2,000,000
295متر ، سه نبش متراژ
قیمت: 3,000,000,000
3 خواب
3 حمام
240 متراژ
رهن: 1,000,000,000
اجاره: 30,000,000
3 خواب
2 حمام
250 متراژ
رهن: 3,000,000,000
اجاره: 10,000,000