1 خواب
1 حمام
60 متراژ
رهن: 200,000,000
اجاره: 2,900,000
2 خواب
85 متراژ
رهن: 400,000,000
اجاره: 2,000,000
3 خواب
3 حمام
240 متراژ
رهن: 1,000,000,000
اجاره: 30,000,000
3 خواب
2 حمام
250 متراژ
رهن: 3,000,000,000
اجاره: 10,000,000
1 خواب
1 حمام
67 متراژ
رهن: 130,000,000
اجاره: 6,500,000
1 خواب
1 حمام
135 متراژ
قیمت: 325,000,000