خانهrss
فروش

ساری
قیمت : 1,400,000,000
متراژ : 400
زیربنا : 140
ساری
قیمت : 16,000,000,000
متراژ : 500
زیربنا : 200+200
ساری
قیمت : 1,700,000,000
متراژ : 123
زیربنا : 102+132
ساری
قیمت : 1,500,000,000
متراژ : 118
زیربنا : 118+100
ساری
قیمت : 2,000,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 100
ساری
قیمت : 6,700,000,000
متراژ : 205
زیربنا : 140+143
ساری
قیمت : 4,000,000,000
متراژ : 275
زیربنا : 175+175
ساری
قیمت : 2100000000
متراژ : 90
زیربنا : 100+100+90
ساری
قیمت : 390,000,000
متراژ : 116
زیربنا : 90
ساری
قیمت : 6,500,000,000
متراژ : 230
زیربنا : 120+120
ساری
قیمت : 22000000000
متراژ : 1870
زیربنا : 200
ساری
قیمت : 750000000
متراژ : 135
زیربنا : 0
ساری
قیمت : 6,000,000,000
متراژ : 170
زیربنا : 100
ساری
قیمت : 3000000000
متراژ : 240
زیربنا : 100
ساری
قیمت : 18,500,000,000
متراژ : 500
زیربنا : 250
ساری
قیمت : 6,016,000,000
متراژ : 188
زیربنا : 100
ساری
قیمت : 14,250,000,000
متراژ : 475
زیربنا : 150
ساری
قیمت : 3,750,000,000
متراژ : 250
زیربنا : 80
ساری
قیمت : 700,000,000
متراژ : 185
زیربنا : 120
ساری
قیمت : 1,400,000,000
متراژ : 400
زیربنا : 140
ساری
قیمت : 16,000,000,000
متراژ : 500
زیربنا : 200+200
ساری
قیمت : 1,600,000,000
متراژ : 106
زیربنا : 65+108
ساری
قیمت : 1,700,000,000
متراژ : 123
زیربنا : 132+102
ساری
قیمت : 1,500,000,000
متراژ : 118
زیربنا : 100+118
ساری
قیمت : 2,000,000,000
متراژ : 200
زیربنا : 110
ساری
قیمت : 860,000,000
متراژ : 100
زیربنا : 100+75
WhatsApp Image 2021-03-09 at 12.00.42 (2)
تهران
قیمت : 3700000000
متراژ : 190
زیربنا : 190
No Internet Connection