2 خواب
1 حمام
95 متراژ
رهن: 300,000,000
اجاره: 7,000,000
2 خواب
1 حمام
95 متراژ
رهن: 200,000,000
اجاره: 10,000,000
10 خواب
۱۰۰۰ متراژ
۴۵۰ زیر بنا
قیمت: 17,000,000,000
3 خواب
190 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 120,000,000
4 خواب
180 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 980,000,000
4 خواب
190 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 120,000,000
1 خواب
190 متراژ
210 زیر بنا
رهن: 50,000,000
اجاره: 3,000,000
1 خواب
110 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 650,000,000
3 خواب
200 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 370,000,000
1 خواب
250 متراژ
108 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
2 خواب
107 متراژ
رهن: 85,000,000
اجاره: 1,000