زمین کلنگیrss
فروش

مازندران
قیمت : 50000000
متراژ : 230
۲۰۱۷۱۲۲۸_۱۲۱۷۱۴
قائم‌شهر
قیمت : 380000000
متراژ : 272
زیربنا : 150
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
IMG_5508
قائم‌شهر
قیمت : 53000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
logo2
بندر انزلی
قیمت : 45000000
متراژ : 200
زیربنا : 0
logo2
بندر انزلی
قیمت : 655200000
متراژ : 1008
زیربنا : 0
logo2
بندر انزلی
قیمت : 805000000
متراژ : 805
زیربنا : 0
logo2
بندر انزلی
قیمت : 250000000
متراژ : 5000
زیربنا : 0
logo2
بندر انزلی
قیمت : 270000000
متراژ : 1800
زیربنا : 0
IMG_5503
قائم‌شهر
قیمت : 57000000
متراژ : 210
زیربنا : 210
a
بندر انزلی
قیمت : 285000000
متراژ : 565
زیربنا : 0
a
بندر انزلی
قیمت : 850000000
متراژ : 320
زیربنا : 0
a
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 225
زیربنا : 0
a
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 200
زیربنا : 0
a
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 1248
زیربنا : 75
logo2
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 500
زیربنا : 0
logo2
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 190
زیربنا : 0
logo2
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 351
زیربنا : 0
logo2
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 1000
زیربنا : 0