زمین کلنگیrss
فروش

تنکابن
قیمت : 650000000
متراژ : 560
زیربنا : ندارد
بندر انزلی
قیمت : 1300000000
متراژ : 200
زیربنا : 120
شهر ری
قیمت : 2150000000
متراژ : ۱۱۳
زیربنا : ۹۳
نقشه تفکیکی4-1
بابل
قیمت : 2600000000
متراژ : 3550
زیربنا : 3550
بندر انزلی
قیمت : 1100000000
متراژ : 192
سنگر
قیمت : 890000000
متراژ : 2000
کلاچای
قیمت : 668800000
متراژ : 554
زیربنا : 0
18dfd163-1f75-49ad-ac1c-ef17785abefd
بندر انزلی
قیمت : 500000000
متراژ : 558
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 225
بندر انزلی
قیمت : 438000000
متراژ : 627
WhatsApp Image 2020-07-04 at 8.50.04 PM
بندر انزلی
قیمت : 750000000
متراژ : 149
زیربنا : 120
بندر انزلی
قیمت : 550000000
متراژ : 341
کلاچای
قیمت : 640000000
متراژ : 800
زیربنا : 0
کلاچای
قیمت : 3600000000
متراژ : 2000
زیربنا : 0
کلاچای
قیمت : 3600000000
متراژ : 2000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 150000000
متراژ : 355
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 420000000
متراژ : 350
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 13200000000
متراژ : 2200
زیربنا : 0
No Internet Connection