زمین کلنگیrss
فروش

بندر انزلی
قیمت : 680000000
متراژ : 8500
بندر انزلی
قیمت : 572000000
متراژ : 286000000
بندر انزلی
قیمت : 1036000000
متراژ : 370
رودسر
قیمت : 13200000000
متراژ : 2200
زیربنا : 0
3
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 670
بندر انزلی
قیمت : 382500000
متراژ : 255
بندر انزلی
قیمت : 7000000000
متراژ : 500
زیربنا : 240
اصفهان
قیمت : 2958000000
متراژ : 300
زیربنا : 300
واجارگاه
قیمت : 800000000
متراژ : 1250
زیربنا : 0
واجارگاه
قیمت : 1062500000
متراژ : 1250
زیربنا : 0
واجارگاه
قیمت : 1972600000
متراژ : 2818
زیربنا : 0
رحیم‌آباد
قیمت : 368900000
متراژ : 527
زیربنا : 0
رحیم‌آباد
قیمت : 348000000
متراژ : 240
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 864000000
متراژ : 432
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 90000000
متراژ : 214
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 250000000
متراژ : 500
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 279900000
متراژ : 311
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 239900000
متراژ : 197
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 140000000
متراژ : 206
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 300000000
متراژ : 250
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 1600000000
متراژ : 16000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 270000000
متراژ : 1000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 6500000000
متراژ : 10000
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 1716000000
متراژ : 13200
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 279000000
متراژ : 310
زیربنا : 0
رودسر
قیمت : 402000000
متراژ : 310
زیربنا : 0
No Internet Connection