2 خواب
100 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
2 خواب
200 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
7225 متراژ
قیمت: 8,000,000,000
5 خواب
٤٠٠متر متراژ
٢٢٠متر زیر بنا
قیمت: 650,000,000
5 خواب
٤٠٠متر متراژ
٢٢٠متر زیر بنا
قیمت: 650,000,000
5 خواب
٤٠٠متر متراژ
٢٢٠متر زیر بنا
قیمت: 650,000,000
5 خواب
٤٠٠متر متراژ
٢٢٠متر زیر بنا
قیمت: 650,000,000