فروشrss

Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 184000000
متراژ : 184
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 1200000000
متراژ : 10000
Screenshot_2016-03-26-12-39-17 (Small)
بندر انزلی
قیمت : 1550000000
متراژ : 2200
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رضوان‌شهر
قیمت : 260000000
متراژ : 348
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رضوان‌شهر
قیمت : 180000000
متراژ : 200
زیربنا : 95
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 450000000
متراژ : 307
زیربنا : 100
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 210000000
متراژ : 110
زیربنا : 75
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
کیاشهر
قیمت : 700000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
بندر انزلی
قیمت : 110000000
متراژ : 83
زیربنا : 60
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
رشت
قیمت : 1250000000
متراژ : 357
زیربنا : 230
Screenshot_2016-03-26-12-39-17 (Small)
گیلان
قیمت : 350000000
متراژ : 370
زیربنا : 190
Screenshot_2016-03-26-12-39-17
گیلان
قیمت : 280000000
متراژ : 258
زیربنا : 100
کرمانشاه
قیمت : 0
متراژ : ۲۷
۲۰۱۸۰۸۲۹_۱۸۴۰۰۳
کرمانشاه
قیمت : 90000000
متراژ : ۲۷
قائم‌شهر
قیمت : 500000000
متراژ : 407
تهران
قیمت : 120000000
متراژ : 50
زیربنا : 50
IMG_20180829_192956
رباط‌کریم
قیمت : 300000000
متراژ : تقریبی ۳۰۰ متر
زیربنا : هر واحد ۱۰۰ متر
462F9FB3-2F85-4B6B-9DA5-BEEFE926F049
خشکبیجار
قیمت : 138000000
متراژ : ۲۱۰متر
زیربنا : ۸۹متر
ورامین
قیمت : 680000000
متراژ : 1130
بندر انزلی
قیمت : 600000000
متراژ : 50