1 خواب
۹۰۰ متراژ
۹۰ زیر بنا
قیمت: 2,600,000,000
1 خواب
55 متر متراژ
45 زیر بنا
قیمت: 65,000,000
5 خواب
300 متراژ
300 زیر بنا
رهن: 50,000,000
اجاره: 9,000,000
2 خواب
175متر دوبالکس متراژ
310متر زیر بنا
قیمت: 300,000,000