6 خواب
180 متراژ
330 زیر بنا
قیمت: 200,000,000
1 خواب
65 متراژ
رهن: 5,000,000
اجاره: 460,000
1 خواب
53 متراژ
53 زیر بنا
قیمت: 145,000,000