۴۰۰۰۰۰ متراژ
قیمت: 12,000,000,000
2 خواب
105 متراژ
قیمت: 735,000,000