ویلاrss
فروش

مازندران
قیمت : 3000000000
متراژ : 420
زیربنا : 400
IMG_20190612_182400_880
تهران
قیمت : 700000000
متراژ : 300
زیربنا : 220
photo_2019-05-09_09-59-50
آمل
قیمت : 800000000
متراژ : 300
photo_2019-05-28_23-17-07
آمل
قیمت : 450000000
متراژ : 500
photo_2019-05-28_23-12-45
آمل
قیمت : 700000000
متراژ : 320
زیربنا : 270
photo_2019-05-28_23-11-36
آمل
قیمت : 800000000
متراژ : 700
زیربنا : 125
photo_2019-05-28_23-10-50
آمل
قیمت : 500000000
متراژ : 230
زیربنا : 160
photo_2019-05-09_10-04-38
آمل
قیمت : 650000000
متراژ : 220
زیربنا : 190
photo_2019-05-09_10-03-11
آمل
قیمت : 750000000
متراژ : 300
زیربنا : 200
photo_2019-05-09_10-02-00
آمل
قیمت : 620000000
متراژ : 270
زیربنا : 250
photo_2019-05-09_10-00-58
آمل
قیمت : 330000000
متراژ : 200
زیربنا : 120
photo_2019-05-09_09-58-38
آمل
قیمت : 600000000
متراژ : 222
زیربنا : 190
photo_2019-05-09_09-57-36
آمل
قیمت : 400000000
متراژ : 290
زیربنا : 140
photo_2019-05-09_09-56-54
آمل
قیمت : 700000000
متراژ : 260
زیربنا : 240
photo_2019-05-09_09-56-16
آمل
قیمت : 570000000
متراژ : 250
زیربنا : 180
photo_2019-05-09_09-54-42
آمل
قیمت : 400000000
متراژ : 400
زیربنا : 130
IMG_20190516_192716
رودسر
قیمت : 750000000
متراژ : 300
زیربنا : 80
رشت
قیمت : 240000000
متراژ : ۲۴۰
photo_2019-05-09_09-54-00
آمل
قیمت : 400000000
متراژ : 280
زیربنا : 150
photo_2019-05-09_09-52-02
آمل
قیمت : 000000000
متراژ : 280
زیربنا : 200
photo_2019-05-09_09-49-24
آمل
قیمت : 460000000
متراژ : 600
زیربنا : 150
photo_2019-05-09_09-53-09
آمل
قیمت : 570000000
متراژ : 220
زیربنا : 220
photo_2019-05-09_09-50-43
آمل
قیمت : 450000000
متراژ : 235
زیربنا : 160
photo_2019-05-09_09-59-50
آمل
قیمت : 800000000
متراژ : 300
زیربنا : 200
photo_2019-05-08_10-31-21
آمل
قیمت : 000000000
متراژ : 1200
زیربنا : 200
photo_2019-04-29_01-03-59
آمل
قیمت : 630000000
متراژ : 420
زیربنا : 130
photo_2019-05-08_10-35-14
آمل
قیمت : 800000000
متراژ : 300
زیربنا : 200
photo_2019-04-29_04-55-48
آمل
قیمت : 350000000
متراژ : 240
زیربنا : 160
photo_2019-04-29_04-50-20
آمل
قیمت : 350000000
متراژ : 370
زیربنا : 130
photo_2019-04-29_04-49-36
آمل
قیمت : 400000000
متراژ : 270
زیربنا : 150
photo_2019-04-29_03-51-40
آمل
قیمت : 280000000
متراژ : 250
زیربنا : 85