ویلاrss
فروش

2 خواب
2 حمام
180 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
3 خواب
3 حمام
500 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 12,800,000,000
2 خواب
2 حمام
144 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
2 خواب
1 حمام
110 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 850,000,000
2 خواب
2 حمام
250 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
2 خواب
2 حمام
۲۵۰ متراژ
۱۳۰ زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
2 خواب
2 حمام
150 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
2 خواب
1 حمام
250 متراژ
235 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
2 خواب
110 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
2 خواب
150 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
1 خواب
230 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
2 خواب
320 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
3 خواب
240 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
1 خواب
120 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
3 خواب
220 متراژ
185 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
3 خواب
530 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 5,830,000,000
2 خواب
1 حمام
328 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
2 خواب
2 حمام
600 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 5,200,000,000
4 خواب
3 حمام
240 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
4 خواب
2 حمام
350 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
2 خواب
1 حمام
300 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
3 خواب
250 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
1 خواب
350 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
3 خواب
260 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000