ویلاrss
فروش

8042_photo_2021-08-29_15-24-07_ths
محمودآباد
قیمت : 10000000000
متراژ : 180
زیربنا : 270
photo_2021-10-17_11-59-02
نوشهر
قیمت : 2500000000
متراژ : 200
زیربنا : 100
8323_photo_2021-10-13_12-01-30_thb
سرخ‌رود
قیمت : 4500000000
متراژ : 380
زیربنا : 210
photo_2021-10-16_12-59-22
چمستان
قیمت : 3350000000
متراژ : 300
زیربنا : 280
photo_2021-10-16_10-41-31
چمستان
قیمت : 900000000
متراژ : 150
زیربنا : 80
7932_photo_2021-08-02_20-07-34_ths
محمودآباد
قیمت : 5200000000
متراژ : 220
زیربنا : 200
8337_photo_2021-10-13_18-44-07_thb
محمودآباد
قیمت : 5000000000
متراژ : 304
زیربنا : 230
8141_photo_2021-09-12_19-28-08_ths
محمودآباد
قیمت : 7500000000
متراژ : 305
زیربنا : 320
8150_photo_2021-09-12_21-28-04_ths
محمودآباد
قیمت : 1150000000
متراژ : 160
زیربنا : 70
8338_photo_2021-10-13_18-50-55_thb
ایزدشهر
قیمت : 40000000000
متراژ : 1000
زیربنا : 350
8299_photo_2021-10-06_20-01-11_thb
سرخ‌رود
قیمت : 25000000000
متراژ : 600
زیربنا : 400
7935_photo_2021-08-02_21-18-57_ths
محمودآباد
قیمت : 2250000000
متراژ : 190
زیربنا : 190
8253_photo_2021-09-30_12-06-14_ths
محمودآباد
قیمت : 1550000000
متراژ : 207
زیربنا : 105
8313_photo_2021-10-09_20-49-09_thb
محمودآباد
قیمت : 6000000000
متراژ : 300
زیربنا : 270
photo_2021-10-11_09-28-05
چمستان
قیمت : 1400000000
متراژ : 220
زیربنا : 100
8178_photo_2021-09-15_19-46-45_thb
محمودآباد
قیمت : 2100000000
متراژ : 200
زیربنا : 120
photo_2021-10-10_12-58-12
مازندران
قیمت : 1900000000
متراژ : 250
زیربنا : 150
8317_photo_2021-10-09_22-08-17_thb
سرخ‌رود
قیمت : 2700000000
متراژ : 202
زیربنا : 220
8152_photo_2021-09-12_21-41-29_thb
محمودآباد
قیمت : 7500000000
متراژ : 400
زیربنا : 290
8265_photo_2021-09-30_16-07-04_thb
محمودآباد
قیمت : 3300000000
متراژ : 200
زیربنا : 220
photo_2021-10-09_09-30-17
چمستان
قیمت : 1350000000
متراژ : 255
زیربنا : 100
8309_photo_2021-10-08_14-04-57_thb
محمودآباد
قیمت : 4700000000
متراژ : 550
زیربنا : 210
8264_photo_2021-09-30_16-00-13_thb
محمودآباد
قیمت : 4000000000
متراژ : 265
زیربنا : 230
photo_2021-10-08_12-25-11
نور
قیمت : 1000000000
متراژ : 320
زیربنا : 230
photo_2021-10-07_18-11-00
چمستان
قیمت : 2300000000
متراژ : 250
زیربنا : 150
خرید و فروش ویلا دو طبقهدر شاهکوچه (9)
بندر انزلی
قیمت : 0
متراژ : 300
زیربنا : 276
8261_photo_2021-09-30_15-37-24_thb
محمودآباد
قیمت : 5,000,000,000
متراژ : 380
زیربنا : 350
8245_photo_2021-09-28_16-17-57_thb
محمودآباد
قیمت : 3,000,000,000
متراژ : 180
زیربنا : 150
1
سرخ‌رود
قیمت : 5200000000
متراژ : 735
زیربنا : 200
WhatsApp Image 2021-09-02 at 10.08.04
گیلان
قیمت : 6200000000
متراژ : 302
زیربنا : 302
No Internet Connection