ویلاrss
فروش

3 خواب
1 حمام
250 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 3,800,000,000
2 خواب
1000 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
3 خواب
2 حمام
210 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
3 خواب
2 حمام
135 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 330,000,000
4 خواب
2 حمام
200 متراژ
205 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
2 خواب
1 حمام
330 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
2 خواب
1 حمام
110 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
3 خواب
400 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
3 خواب
260 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
3 خواب
280 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 50,000,000
2 خواب
1 حمام
122 متراژ
2 خواب
1 حمام
130 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
3 خواب
3 حمام
300 متراژ
275 زیر بنا
قیمت: 6,200,000,000
3 خواب
1 حمام
185 متراژ
170 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000