ویلاrss
فروش

2 خواب
360 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
3 خواب
1 حمام
200 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
3 خواب
220 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
2 خواب
2 حمام
160 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
3 خواب
1 حمام
151 متراژ
145 زیر بنا
قیمت: 2,600,000,000
4 خواب
350 متراژ
500 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
4 خواب
320 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 2,800,000,000
2 خواب
180 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
3 خواب
500 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
3 خواب
240 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000