ویلاrss
فروش

photo_2019-06-18_16-53-36
نوشهر
قیمت : 1200000000
متراژ : 240
زیربنا : 200
9882
مازندران
قیمت : 400000000
متراژ : 250
زیربنا : 110
photo_2019-07-22_10-32-53
بندر انزلی
قیمت : 2500000000
متراژ : 1185
زیربنا : 400
photo_2019-07-30_17-22-39
بندر انزلی
قیمت : 360000000
متراژ : 170
زیربنا : 75
01
فومن
قیمت : 960000000
متراژ : 1200
زیربنا : 150
photo_2019-07-11_11-38-39
نوشهر
قیمت : 1000000000
متراژ : 250
زیربنا : 200
photo_2019-08-08_11-49-03
بندر انزلی
قیمت : 350000000
متراژ : 700
زیربنا : 100
photo_2019-08-14_17-46-32
بندر انزلی
قیمت : 485000000
متراژ : 300
زیربنا : 140
مشهد
قیمت : 5000000000
متراژ : 420
زیربنا : 420
photo_2019-08-18_18-02-32
بندر انزلی
قیمت : 280000000
متراژ : 530
زیربنا : 95
photo_2019-09-01_19-52-43
بندر انزلی
قیمت : 880000000
متراژ : 500
زیربنا : 220
photo_2019-09-03_18-10-29
بندر انزلی
قیمت : 585000000
متراژ : 260
زیربنا : 100
photo_2019-09-08_16-44-58
بندر انزلی
قیمت : 780000000
متراژ : 370
زیربنا : 120
photo_2019-09-08_17-17-16
بندر انزلی
قیمت : 495000000
متراژ : 285
زیربنا : 90
photo_2019-09-08_19-08-45
بندر انزلی
قیمت : 1000000
متراژ : 250
زیربنا : 90
photo_2019-09-09_16-56-31
بندر انزلی
قیمت : 1000000
متراژ : 800
زیربنا : 150
photo_2019-09-09_18-16-17
بندر انزلی
قیمت : 1000000
متراژ : 450
زیربنا : 85
IMG_20190701_194559_797
باغستان (تهران)
قیمت : 2200000000
متراژ : 1300
زیربنا : 85
photo_2019-09-13_17-09-23
بندر انزلی
قیمت : 850000000
متراژ : 230
زیربنا : 170
IMG_20190902_210119_951
بابل
قیمت : 850000000
متراژ : 340
زیربنا : 126
photo_2019-07-11_11-58-14
نوشهر
قیمت : 780000000
متراژ : 300
زیربنا : 190
photo_2019-07-08_10-07-58
نوشهر
قیمت : 870000000
متراژ : 230
زیربنا : 150
IMG_20190902_124721_293
رشت
قیمت : 1690000000
متراژ : 169
زیربنا : 150
WhatsApp Image 2019-09-02 at 6.07.40 PM
محمودآباد
قیمت : 980000000
متراژ : 300
زیربنا : 160
1
محمودآباد نمونه
قیمت : 380000000
متراژ : 500
زیربنا : 130
photo_2019-08-25_15-49-02
کیاشهر
قیمت : 1
متراژ : 573
زیربنا : 191
photo_2019-08-21_11-55-53
بندر انزلی
قیمت : 120000000
متراژ : 300
زیربنا : 100
photo_2019-08-18_16-00-49
لشت نشا
قیمت : 550000000
متراژ : 182
زیربنا : 102
No Internet Connection