ویلاrss
فروش

4 خواب
400 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
3 خواب
1 حمام
150 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
2 خواب
1 حمام
202 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,250,000,000
2 خواب
200 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,250,000,000
3 خواب
2 حمام
183 متراژ
205 زیر بنا
قیمت: 4,700,000,000
3 خواب
1 حمام
950 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
2 خواب
1 حمام
270 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,550,000,000
2 خواب
1 حمام
202 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,250,000,000
2 خواب
150 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 850,000,000
5 خواب
700 متراژ
390 زیر بنا
قیمت: 25,000,000,000
1 خواب
230 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
2 خواب
180 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 80,000,000
2 خواب
200 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
3 خواب
300 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 200,000,000
2 خواب
230 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000