ویلاrss
فروش

2 خواب
400 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
2 خواب
1 حمام
800 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 10,000,000,000
4 خواب
2 حمام
300 متراژ
240 زیر بنا
قیمت: 3,900,000,000
1 خواب
250 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
3 خواب
380 متراژ
280 زیر بنا
قیمت: 4,700,000,000
3 خواب
300 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
1 خواب
250 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
2 خواب
1 حمام
210 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
3 خواب
1 حمام
360 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
3 خواب
1 حمام
360 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
2 خواب
1 حمام
400 متراژ
175 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
3 خواب
1 حمام
750 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 6,950,000,000
3 خواب
1 حمام
200 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000
2 خواب
1 حمام
105 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
4 خواب
4 حمام
1500 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000