ویلاrss
فروش

2 خواب
1 حمام
1000 متراژ
600 زیر بنا
قیمت: 30,000,000,000
3 خواب
1 حمام
200 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 3,580,000,000
3 خواب
2 حمام
315 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 7,760,000,000
2 خواب
1 حمام
150 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,360,000,000
7 خواب
15000 متراژ
قیمت: 500,000,000,000
3 خواب
1 حمام
1160 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 27,840,000,000
3 خواب
360 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 2,250,000,000
4 خواب
1 حمام
830 متراژ
390 زیر بنا
قیمت: 12,000,000,000
5 خواب
2 حمام
11000 متراژ
3000 زیر بنا
قیمت: 350,000,000,000
3 خواب
1 حمام
420 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 3,580,000,000
2 خواب
1 حمام
180 متراژ
165 زیر بنا
قیمت: 4,300,000,000
4 خواب
3 حمام
180 متراژ
275 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000