ویلاrss
فروش

3 خواب
240 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
2 خواب
180 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
2 خواب
170 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,100,000,000
3 خواب
200 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,650,000,000
2 خواب
180 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
2 خواب
1 حمام
224 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
2 خواب
200 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
3 خواب
1 حمام
550 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 4,250,000,000
2 خواب
1 حمام
490 متراژ
190 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
1 خواب
250 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
1 خواب
200 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
4 خواب
1 حمام
735 متراژ
285 زیر بنا
قیمت: 7,450,000,000
2 خواب
220 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,100,000,000
1 خواب
230 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
3 خواب
210 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,650,000,000
1 خواب
1 حمام
۱۷۰ متراژ
۷۰ زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000