ویلاrss
فروش

3 خواب
210 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,650,000,000
1 خواب
1 حمام
۱۷۰ متراژ
۷۰ زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
2 خواب
120 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,000,000,000
4 خواب
1 حمام
830 متراژ
390 زیر بنا
قیمت: 13,000,000,000
5 خواب
1 حمام
1160 متراژ
1060 زیر بنا
قیمت: 38,000,000,000
2 خواب
200 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,350,000,000
2 خواب
160 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
3 خواب
500 متراژ
450 زیر بنا
قیمت: 25,000,000,000
3 خواب
250 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 4,950,000,000
7 خواب
15000 متراژ
1800 زیر بنا
قیمت: 500,000,000,000
3 خواب
151 متراژ
145 زیر بنا
قیمت: 2,350,000,000