ویلاrss
فروش

3 خواب
1 حمام
340 متراژ
230 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
3 خواب
1 حمام
400 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 4,700,000,000
2 خواب
2 حمام
160 متراژ
127 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
3 خواب
2 حمام
200 متراژ
240 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
4 خواب
3 حمام
670 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 5,300,000,000
2 خواب
1 حمام
350 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
2 خواب
1 حمام
127 متراژ
127 زیر بنا
قیمت: 5,588,000,000
2 خواب
1 حمام
120 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,000,000,000
3 خواب
1 حمام
150 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 5,800,000,000
4 خواب
1 حمام
450 متراژ
380 زیر بنا
قیمت: 15,000,000,000
3 خواب
1 حمام
265 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
2 خواب
1 حمام
350 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 4,300,000,000
3 خواب
1 حمام
180 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 13,000,000,000
3 خواب
1 حمام
300 متراژ
320 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
2 خواب
210 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
4 خواب
475 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
2 خواب
280 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
3 خواب
250 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
2 خواب
220 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
2 خواب
233 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
3 خواب
1 حمام
210 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
4 خواب
500 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 12,000,000,000
2 خواب
1 حمام
310 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
4 خواب
3 حمام
250 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
4 خواب
1 حمام
2200 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000