ویلاrss
فروش

8517_photo_2021-11-13_22-51-51_thb
سرخ‌رود
قیمت : 4400000000
متراژ : 200
زیربنا : 210
8292_photo_2021-10-06_03-19-46_ths (1)
محمودآباد
قیمت : 5000000000
متراژ : 220
زیربنا : 230
photo_2021-11-13_11-29-54
چمستان
قیمت : 1900000000
متراژ : 230
زیربنا : 190
8336_photo_2021-10-13_18-24-22_ths
محمودآباد
قیمت : 4500000000
متراژ : 300
زیربنا : 300
photo_2021-11-11_09-35-16
چمستان
قیمت : 1500000000
متراژ : 220
زیربنا : 150
610EC869-177F-4CD0-A71B-C5E182FEFD40
قزوین
قیمت : 2600000000
متراژ : ۹۰۰
زیربنا : ۹۰
8337_photo_2021-10-13_18-44-07_ths
محمودآباد
قیمت : 5000000000
متراژ : 304
زیربنا : 230
photo_2021-11-10_10-03-24
چمستان
قیمت : 3200000000
متراژ : 300
زیربنا : 300
8494_photo_2021-11-04_12-07-59_thb
سرخ‌رود
قیمت : 10000000000
متراژ : 250
زیربنا : 160
8327_photo_2021-10-13_13-16-57_ths
محمودآباد
قیمت : 3000000000
متراژ : 230
زیربنا : 191
8310_photo_2021-10-09_20-20-11_ths
محمودآباد
قیمت : 4500000000
متراژ : 275
زیربنا : 260
photo_2021-11-08_10-21-14
چمستان
قیمت : 1400000000
متراژ : 200
زیربنا : 100
8497_photo_2021-11-04_13-15-54_thb
محمودآباد
قیمت : 2400000000
متراژ : 190
زیربنا : 120
8298_photo_2021-10-06_19-51-09_ths
محمودآباد
قیمت : 17000000000
متراژ : 300
زیربنا : 360
photo_2021-11-07_09-51-56
چمستان
قیمت : 3800000000
متراژ : 260
زیربنا : 300
7804_photo_2021-07-18_19-43-14_ths
محمودآباد
قیمت : 950000000
متراژ : 150
زیربنا : 80
7806_photo_2021-07-18_20-01-48_ths
محمودآباد
قیمت : 2400000000
متراژ : 380
زیربنا : 160
photo_2021-11-06_09-51-07
نور
قیمت : 850000000
متراژ : 130
زیربنا : 65
آبسرد (تهران)
قیمت : 3000000000
متراژ : 625
زیربنا : 90
۲۰۲۱۱۰۲۰_۱۵۴۱۱۱
آبسرد (تهران)
قیمت : 3000000000
متراژ : 625
زیربنا : 90
۲۰۲۱۱۰۲۰_۱۵۴۲۳۰
آبسرد (تهران)
قیمت : 3000000000
متراژ : 625
زیربنا : 90
photo_2021-11-03_10-46-00
چمستان
قیمت : 1300000000
متراژ : 200
زیربنا : 120
8252_photo_2021-09-30_11-56-57_ths
محمودآباد
قیمت : 4000000000
متراژ : 252
زیربنا : 228
8420_photo_2021-10-24_14-04-37_thb
محمودآباد
قیمت : 4800000000
متراژ : 200
زیربنا : 260
photo_2021-11-02_23-05-58
چمستان
قیمت : 1100000000
متراژ : 200
زیربنا : 80
7863_photo_2021-07-24_21-57-38_ths
محمودآباد
قیمت : 4700000000
متراژ : 200
زیربنا : 240
photo_2021-11-02_10-36-15
چمستان
قیمت : 2100000000
متراژ : 220
زیربنا : 170
7943_photo_2021-08-08_20-27-09_ths
محمودآباد
قیمت : 750000000
متراژ : 85
زیربنا : 65
photo_2021-10-30_10-24-19
چمستان
قیمت : 1200000000
متراژ : 180
زیربنا : 70
8207_photo_2021-09-20_22-51-17_ths
محمودآباد
قیمت : 4500000000
متراژ : 230
زیربنا : 210
8249_photo_2021-09-30_11-20-00_ths
محمودآباد
قیمت : 6300000000
متراژ : 250
زیربنا : 220
No Internet Connection