ویلاrss
فروش

2 خواب
500 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,380,000,000
3 خواب
2 حمام
205 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
2 خواب
1 حمام
950 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
2 خواب
1 حمام
205 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,100,000,000
2 خواب
2 حمام
182 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
4 خواب
3 حمام
670 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 5,300,000,000
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
3 خواب
2 حمام
180 متراژ
275 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
4 خواب
400 متراژ
330 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
1 خواب
200 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
3 خواب
250 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
3 خواب
2 حمام
200 متراژ
240 زیر بنا
قیمت: 7,600,000,000
2 خواب
1 حمام
175 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
3 خواب
2 حمام
400 متراژ
360 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
2 خواب
230 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
3 خواب
370 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
3 خواب
250 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 6,300,000,000
5 خواب
600 متراژ
650 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
1 خواب
350 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000