3 خواب
530 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 5,830,000,000
2 خواب
600 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 6,800,000,000
2 خواب
500 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 2,800,000
4 خواب
1300 متراژ
500 زیر بنا
قیمت: 7,200,000,000
2 خواب
۶۰۰ متراژ
۸۰ زیر بنا
قیمت: 900,000,000