2 خواب
1 حمام
150 متراژ
رهن: 500,000,000
1 خواب
1117 متراژ
320 زیر بنا
قیمت: 26,000,000,000
2 خواب
1 حمام
85 متراژ
قیمت: 1,650,000,000
2 خواب
1 حمام
328 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
3 خواب
1 حمام
581 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 13,500,000,000
2 خواب
100 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000