2 خواب
315 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
3 خواب
۳۶۰ متراژ
۱۴۰ زیر بنا
قیمت: 3,300,000,000
2 خواب
208 متراژ
190 زیر بنا
قیمت: 9,360,000,000
1 خواب
۲۰۲ متراژ
قیمت: 2,020,000,000
1 خواب
۲۰۲ متراژ
قیمت: 2,020,000,000
1 خواب
۲۰۲ متراژ
قیمت: 2,020,000,000
1 خواب
۲۰۲ متراژ
قیمت: 2,020,000,000
3 خواب
784 متراژ
193 زیر بنا
قیمت: 15,800,000,000
3 خواب
200 متراژ
240 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000
2 خواب
220 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
2 خواب
220 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
2 خواب
220 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
2 خواب
250 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,100,000,000
2 خواب
250 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,100,000,000
2 خواب
260 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,200,000,000
2 خواب
230 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
2 خواب
250 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000