2 خواب
1 حمام
250 متراژ
235 زیر بنا
قیمت: 5,500,000,000
2 خواب
1 حمام
122 متراژ
2 خواب
250 متراژ
235 زیر بنا
قیمت: 3,800,000,000
1 خواب
250 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 400,000,000
1 خواب
248 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 550,000,000
1 خواب
566 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,698,000,000
1 خواب
400 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,040,000,000
1 خواب
1300 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
2 خواب
170 متراژ
95 زیر بنا
قیمت: 750,000,000